Χαλυβουργικά Προϊόντα των μεγαλύτερων Χαλυβουργείων της Χώρας μας

 • Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
  Το προϊόν διατίθεται σε ευθύγραμμες ράβδους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ40mm και μήκη 12 και 14 m, καθώς και σε ειδικά μήκη κατόπιν παραγγελίας.
 • Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3 σε κοινούς ρόλους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ16mm και σε ρόλους επανατύλιξης (spooled coils) με διαμέτρους από Φ8 έως Φ12mm.
 • Προκατασκευασμένος μανδύας για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχία.
  Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας B500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
 • Δομικό πλέγμα για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
 • Πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2.
 • Έτοιμος κλωβός για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχία.
  Οι συνδετήρες του κλωβού FORSTEEL παράγονται από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ κατηγορίας B500C,υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
 • Χονδρόσυρμα θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, για χρήση σε συρματουργίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 10025 ποιότητα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010.

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε Ευθύγραμμες Ράβδους
Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε Ρόλους
Μανδύας Υποστυλωμάτων Δοκών και Τοιχίων
Δομικό Πλέγμα - Πλέγμα Σχάρας
Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων
Προδιαμορφωμένος Κλωβός Υποστυλωμάτων Δοκών και Τοιχίων
Χονδρόσυρμα